Polski Holding Hotelowy sp. z o. o. 

Kontakt:

POLSKI HOLDING HOTELOWY SP. Z O.O.,
(wcześniej Chopin Airport Development sp. z o.o.)
ul. Komitetu Obrony Robotników 39G,
02-148 Warszawa
e-mail: biuro@bipphh.pl
tel.: +48 22 264 64 64

Wniosek o udostępnienie informacji publicznej nie opublikowanej w Biuletynie Informacji Publicznej można składać pisemnie na adres:
Polski Holding Hotelowy sp. z o.o., ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa
lub mailowo na adres:
biuro@phh.pl 

OGŁOSZENIE O PRZETARGU
AMW HOTELE sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (00-906) przy ul. Żwirki i Wigury 1, (KRS 0000219989, NIP 6762278406, REGON 356882180); tel. + 48 22 417 10 90, e-mail: biuro@amwhotele.pl ; adres strony: www.amwhotele.pl, OGŁASZA 1. PRZETARG NA SPRZEDAŻ ŁĄCZNIE NIERUCHOMOŚCI 
a) zabudowanej gruntowej, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 1/15, o powierzchni 1874 m2, obręb 50 - Karłowice, zabudowanej budynkiem o powierzchni użytkowej 3376 m2, KW nr WR1K/00224631/8, położonej przy ul. Sołtysowickiej 15 we Wrocławiu,
b) niezabudowanej gruntowej, obejmującej działkę o numerze ewidencyjnym 6/11, o powierzchni 5697 m2, obręb 50 – Karłowice, objętej KW nr WR1K/00203858/2, położona przy ul. Sołtysowickiej we Wrocławiu.

Dokumentacja przetargowa  - kliknij aby pobrać


WIZJA LOKALNA -  Nieruchomość można oglądać w dni robocze w terminie od 26 maja 2020 r. do 25 czerwca 2020 r. po uprzednim uzgodnieniu terminu z p. Ewą Bińczyk-Kruczała – Dyrektorem Hotelu Wieniawa we Wrocławiu, tel. 693 082 064. 

DATA I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT  - Oferty należy składać na piśmie, w zamkniętych i opieczętowanych kopertach, z oznaczeniem „Przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości o nr. ewid. 1/15 i 6/11, znajdujących się przy ul. Sołtysowkickiej we Wrocławiu” w terminie do 26 czerwca 2020 r. godz. 12.00 pocztą na adres: AMW HOTELE sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 1, 00-906 Warszawa lub złożyć osobiście w Sekretariacie Spółki. AMW HOTELE Sp. z o.o. ul. Żwirki i Wigury 1 (Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport), 00-906 Warszawa, tel. +48 22 417-10-90, e-mail: biuro@amwhotele.pl, NIP: 676-227-84-06, REGON: 356882180, KRS:0000219989, Kapitał zakładowy 132 155 842,00 PLN wpłacony w całości, www.amwhotele.pl


Za datę złożenia oferty przyjmuje się datę wpływu oferty do siedziby Spółki AMW HOTELE sp. o.o. Oferty złożone po terminie nie będą podlegały rozpatrzeniu.


Ogłoszenie

Zarząd Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, informuje, iż w dniu 18 grudnia 2019 r. w Monitorze Sądowym i Gospodarczym Nr 244 (5883) pod pozycją nr 65618 zamieszczone zostało ogłoszenie następującej treści:

"Zarząd Spółki Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Komitetu Obrony Robotników 39 G, zarejestrowanej w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000047774, NIP 5222482605, REGON 016046030, ogłasza, że w dniu 4 grudnia 2019 r. Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników podjęło uchwałę o obniżeniu kapitału zakładowego Spółki o kwotę 1.882.300,00 zł (słownie: jeden milion osiemset osiemdziesiąt dwa tysiące trzysta złotych 00/100), tj. z kwoty 957.750.000,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt siedem milionów siedemset pięćdziesiąt tysięcy złotych 00/100) do kwoty 955.867.700,00 zł (słownie: dziewięćset pięćdziesiąt pięć milionów osiemset sześćdziesiąt siedem tysięcy siedemset złotych 00/100). Wobec powyższego wzywa się wierzycieli Spółki, którzy nie zgadzają się na obniżenie kapitału zakładowego, aby na adres Spółki wnieśli sprzeciw w nieprzekraczalnym terminie trzech miesięcy, licząc od daty niniejszego ogłoszenia".
 

Status prawny:

Polski Holding Hotelowy Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie,

ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa,

wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m. st. Warszawy w Warszawie XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem: 0000047774,

REGON: 016046030,

NIP: 5222482605,

Kapitał zakładowy: 509 378 800,00 zł, opłacony w całości,

Spółka Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. (do dnia 21 stycznia 2019 r. Spółka działała pod firmą Chopin Airport Development sp. z o.o.) powstała na podstawie Aktu Notarialnego Rep. A Nr 8917/1998 z dnia 27 października 1998 roku. Spółka wpisana jest do rejestru sądowego w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy, XIII Wydział Gospodarczy pod numerem 0000047774. Spółka działa na podstawie Aktu Założycielskiego, którego aktualny tekst jednolity został przyjęty przez Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. w dniu 26 lutego 2019 roku, REP. A NR 23629/2019.

Kapitał zakładowy Spółki wynosi 509.378.800,00 PLN i dzielił się na 5.093.788 udziałów o wartości nominalnej 100,00 PLN każdy. 19 grudniu 2018 r. Przedsiębiorstwo Państwowe „Porty Lotnicze” przekazało 100% udziałów w Spółce na rzecz Skarbu Państwa reprezentowanego przez Prezesa Rady Ministrów, który obecnie jest jedynym Wspólnikiem Spółki i posiada 5.093.788 udziałów o łącznej wartości 509.378.800,00 PLN.

 

Organizacja:

Strukturę organizacyjną Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie określa Regulamin Organizacyjny Spółki, który wyodrębnia jednostki organizacyjne takie jak: piony, biura, działy, zespoły oraz oddziały. Oddziały stanowią wyodrębnione organizacyjnie, ewidencyjnie i terytorialnie jednostki organizacyjne Spółki. W chwili obecnej w strukturze Spółki funkcjonują następujące Oddziały:

 • Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport z siedzibą w Warszawie,
 • Hotel Hampton by Hilton Warsaw Airport z siedzibą w Warszawie,
 • Hotel Hampton by Hilton Gdansk Airport z siedzibą w Gdańsku,
 • Renaissance Warsaw Airport Hotel z siedzibą w Warszawie,
 • Hotel Jurata z siedzibą w Juracie,
 • Moxy Katowice Airport z siedzibą w Pyrzowicach,
 • Food & Catering Services z siedzibą w Warszawie,
 • Hotel Moxy Poznań Airport z siedzibą w Poznaniu,
 • Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka z siedzibą w Jasionce,
 • Golden Tulip Gdańsk Residence z siedzibą w Gdańsku,
 • Golden Tulip Międzyzdroje Residence z siedzibą w Międzyzdrojach.

 

Przedmiot działalności Spółki:

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie to spółka należąca w 100 proc. do Skarbu Państwa, której celem jest nowoczesne zarządzanie obiektami hotelowymi należącymi do Skarbu Państwa.

Przedmiot działalności Spółki zgodnie z KRS to:

- hotele i podobne obiekty zakwaterowania,

- działalność usługowa wspomagająca transport,

- działalność usługowa związana z wyżywieniem,

- roboty budowlane związane ze wznoszeniem budynków,

- działalność związana z obsługą rynku nieruchomości,

- doradztwo związane z zarządzaniem,

- handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi,

- działalność organizatorów turystyki, pośredników i agentów turystycznych oraz pozostała działalność usługowa w zakresie rezerwacji i działalności z nią związane,

- wynajem i dzierżawa,

- produkcja artykułów spożywczych,

- catering.

Rolą PHH jest kształtowanie standardów na polskim rynku hotelarskim, jak również wprowadzanie innowacji, nowoczesnych rozwiązań i optymalizacji działania obiektów. W perspektywie kilku lat Polski Holding Hotelowy będzie zarządzać kilkudziesięcioma różnorodnymi obiektami hotelowymi w całej Polsce, należącymi do Skarbu Państwa. Celem jest utworzenie silnego i profesjonalnego polskiego podmiotu hotelowego, konkurencyjnego w branży, sprawnie zarządzającego bazą obiektów poprzez wdrażanie nowoczesnych procedur, poprawę rentowności czy dostosowanie standardu hotelu do ewentualnego wprowadzenia marki hotelowej.

PHH od wielu lat współpracuje jako franczyzobiorca z czołowymi światowymi sieciami hotelowymi, takimi jak Marriott International, Hilton International, Best Western Hotels&Resorts, InterContinental Hotels Group i Louvre Hotels Group. W portfelu holdingu znajdują się trzy hotele zlokalizowane w bezpośrednim sąsiedztwie lotniska Chopina – Renaissance Warsaw Airport Hotel, Courtyard by Marriott Warsaw Airport i Hampton by Hilton Warsaw Airport. Do spółki należą również hotele zlokalizowane bezpośrednio przy portach lotniczych w Gdańsku, Katowicach i Rzeszowie, czyli Hampton by Hilton Gdańsk Airport, Moxy Katowice Airport oraz Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka. Do PHH należy także wypoczynkowo-konferencyjny obiekt Best Western Hotel Jurata na Półwyspie Helskim oraz dwa obiekty hotelowe Golden Tulip Gdańsk Residence i Golden Tulip Międzyzdroje Residence. Wkrótce zostanie otwarty również Hotel Moxy Poznań Airport znajdujący się przy lotnisku w Poznaniu.

 

Organy Spółki i osoby sprawujące w nich funkcje oraz ich kompetencje:

Zarząd:

W skład Zarządu Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. wchodzą:

Gheorghe Marian Cristescu - Prezes Zarządu.

Do kompetencji zarządu należą wszystkie sprawy spółki niezastrzeżone przepisami prawa lub Aktu założycielskiego dla Walnego Zgromadzenia lub Rady Nadzorczej. Zarząd reprezentuje spółkę we wszystkich czynnościach sądowych i pozasądowych, działając na podstawie przepisów Kodeksu spółek handlowych oraz Aktu założycielskiego.

 

Rada Nadzorcza:

W skład Rady Nadzorczej Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. wchodzą:

Marcin Izdebski – Przewodniczący,

Bartosz Szczurowski – Zastępca Przewodniczącego,

Agata Ziółkowska – Serzycka – Sekretarz,

Pani Ewa Czarnecka – Członek Rady Nadzorczej,

Pani Monika Fill – Członek Rady Nadzorczej.

Rada Nadzorcza sprawuje nadzór nad działalnością Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. w sposób określony przepisami prawa oraz Aktu założycielskiego.

 

Zgromadzenie Wspólników:

Skarbu Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych.

Zgromadzenie Wspólników wykonuje prawa i obowiązki właściciela Polskiego Holdingu Hotelowego sp. z o.o. w sposób określony przepisami prawa oraz Aktu założycielskiego.

 

Struktura własnościowa Spółki:

Skarb Państwa reprezentowany przez Ministra Aktywów Państwowych

 

Majątek Spółki:

Majątek Spółki stanowią przede wszystkim aktywa trwałe w oparciu, o które prowadzona jest działalność hotelarska w następujących obiektach: Hotel Courtyard by Marriott Warsaw Airport, Hotel Hampton by Hilton Warsaw Airport, Hotel Hampton by Hilton Gdansk Airport, Renaissance Warsaw Airport Hotel, Hotel Jurata, Moxy Katowice Airport, Hotel Moxy Poznań Airport (od XI 2019 r.), Holiday Inn Express Rzeszów-Jasionka, Golden Tulip Gdańsk Residence, Golden Tulip Międzyzdroje Residence.

Szczegółowe informacje na temat sytuacji finansowej Spółki można uzyskać w ogólnodostępnej przeglądarce dokumentów finansowych na stronach Ministerstwa Sprawiedliwości, pod adresem: https://ekrs.ms.gov.pl/rdf/pd/search_df.

 

 

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw:

Wszelkie sprawy mogą zostać przyjęte pisemnie, elektronicznie, telefonicznie lub bezpośrednio w siedzibie Spółki. Dane kontaktowe:

Polski Holding Hotelowy sp. z o.o.

ul. Komitetu Obrony Robotników 39G, 02-148 Warszawa

e-mail: biuro@phh.pl

tel.: +48 22 264 64 64